TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de PDF versie.

Artikel 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De maatschap:
De maatschap Taqt Groen Poorter van der Veen

Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de maatschap opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Het honorarium:
De financiële vergoeding die de maatschap voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

Handelsovereenkomst:
De overeenkomst om baat, die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de maatschap en opdrachtgevers zijn bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle vormen van de diensten (individuele trainingen, seminars en individuele adviezen).
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geheel of gedeeltelijk van toepassing indien voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. INTELLECTUELE IEGENDOM

De maatschap behoudt alle auteursrechten en rechten van intellectuele en industriële eigendom, licenties hoe ook verder genaamd, die betrekking hebben op de door de maatschap geleverde of gehanteerde diensten en/ of hulpmiddelen. De opdrachtgever is niet gerechtvaardigd enig door de maatschap verschaft trainingsmateriaal waarop vermelde rechten rusten te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij overtreding van het in lid 1 genoemde verbod verbeurt de cliënt per overtreding een direct door de maatschap opeisbare boete van 1.000,- Euro terwijl cliënt overigens aansprakelijk blijft voor de schade die de maatschap lijdt, dan wel zal lijden ten gevolge van deze overtreding.

Artikel 3. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen de maatschap en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen, dan zal de maatschap een bedrag in rekening brengen van 250 euro voor drie uur training gegeven door één trainer, exclusief de voorbereidingskosten. De maatschap brengt per twee dagdelen gegeven training een dagdeel in rekening als zijnde het honorarium voor de voorbereiding.

2. De maatschap rekent voor zover niet anders is overeengekomen een reiskostenvergoeding van 28 eurocent per kilometer.

3. De maatschap is gerechtigd, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één kalenderjaar, de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen uurtarief te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van door de maatschap te leveren diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op energie of reststoffen of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

4. Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.