Communicatie met de achterban

Elk jaar is het voor de raden weer de vraag hoe zij ruchtbaarheid kunnen geven aan hun werkzaamheden. Zij willen er zorg voor dragen dat hun achterban op de hoogte is van de resultaten van hun inspanningen en omgekeerd willen de raden graag op de hoogte worden gesteld van de problemen waarmee hun achterban wordt geconfronteerd.

In deze cursus worden handreikingen gegeven voor het onderhouden van deze contacten. Er wordt uitgebreid ingegaan op initiatieven uit het verleden, opdat een beeld ontstaat van wat er zoal gewerkt heeft en wat niet. We maken in onze training gebruik van de drielagenbenadering van effectieve communicatie:

  1. Basisinformatie (zoals website, algemene communicatie & social media)
  2. Acties (zoals debatten, opiniestukken in de krant, medewerkerslunch met de bestuurder, werkoverleggen & bezoeken)
  3. Campagnes (zoals intensieve meerdaagse acties).

We hebben diverse mogelijkheden om een training naar uw wens samen te stellen. U kunt denken aan de volgende onderdelen:

  • Overzicht van de do’s & don’ts van succesvol achterbanbeleid.
  • Concrete ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van campagnes.
  • Concreet inzicht in alle communicatie- en campagneactiviteiten die een raad tijdens zijn zittingstermijn kan gebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan periodieke nieuwsbrieven, de website, spreekuren, panelgesprekken, etc.
  • Inzet van social media (facebook, twitter, etc.)
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van concrete plannen voor de komende zittingsperiode die door de trainer op papier woorden gezet.
  • Een netwerkanalyse in de vorm van een zgn. ‘zachte kaart’ waarbij de sociale en bestuurlijke omgeving van de raad in kaart wordt gebracht en een strategie wordt uitgedacht om de positie in het netwerk te versterken.